Hatay Vakfı

Burs Yönetmeliği

Anasayfa > Kurumsal > Burs Yönetmeliği

Burs Yönetmeliği


BÖLÜM BAŞLANGIÇ MADDE 1- AMAÇ: Hatay Birlik Vakfı’nca başarılı fakat maddi imkanları kısıtlı öğrencilerin eğitimlerine katkıda bulunmak amacı ile yardımda bulunmak üzere verilecek burslarda; burs veren, burs alan (Bursiyer) ve Vakıf Yönetim Kurulu ve Vakıf Şubelerinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemektir. MADDE 2- KAPSAM : Bu yönetmelik Vakıf Yönetim Kurulunu,Vakıf Şubelerini, burs verenleri ve burs alan lise ve dengi okul mezunu 4 yıl ve üzeri lisans programlarını kazanan öğrencileri kapsamaktadır. MADDE 3- SÜRE : Bu yönetmelik, Vakıf Yönetim Kurulu’nun onayı ile yürürlüğe girecek ve Vakıf Yönetim Kurulu kararı ile kaldırılmadığı sürece yürürlükte kalacaktır. MADDE 4- BURS VERME ŞARTLARI : Burslar her eğitim ve öğretim yılında Ekim- Haziran (dahil) aylarında 9 ay olmak üzere verilir. Verilecek bir bursun miktarı, Vakıf Yönetim Kurulunca her yıl eylül ayı başında “Vakıf Karar Defteri”ne yazılıp karar alınarak belirlenecektir. Burs için kullanılacak kaynaklar, burs verenlerin yaptıkları yardımlar ile Vakfın diğer gelir kaynaklarıdır. II.BÖLÜM BURS VERİLECEK ÖĞRENCİLERİN NİTELİKLERİ VE SEÇİMİ MADDE 5- ARANAN NİTELİKLER: a- Yüksek öğrenime hak kazanmış olmak, b- Maddi imkanları yetersiz olmak, c- Hatay’lı (Hatay İli, İlçeleri ve köylerini kapsamaktadır) olup, ailece Hatay’da yaşıyor olmak, d- İyi hal sahibi olmak, hiçbir suretle olumsuz bir sabıka kaydı bulunmamak, e-Terör ve aşırı uçtaki akımlara karışmamış olmak, f- Başarılı bir öğrenci olmak , h- Vakıf Yönetim Kurulu üyelerinin birinci ve ikinci derecede yakını olmamak, ı- Belgelerini Vakıf Yönetim Kurulu’nun belirlediği tarihe kadar eksiksiz olarak Vakıf yönetimine teslim etmiş olmak. MADDE 6- BURS ALABİLMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER : Burs başvuru formu,(EK-A) Cumhuriyet Savcılığından alınacak sabıka kaydı (son bir ay içerisinde alınmış olacak) Ailesinin gelir durumunu gösteren ilgili makamlardan alınacak belge, 2 adet son 6 ayda çekilmiş vesikalık fotoğraf. MADDE 7- BURSİYER SEÇİMİ: Burs verilecekler 2. maddede belirtilen niteliklere sahip adaylardan, Hatay’da oluşturulacak “Bursiyer Seçim Kurulu” veya Hatay Birlik Vakfı Yönetim Kurulunca belirlenen adaylar arasından, Hatay Birlik Vakfı Yönetim Kurulu onayı ile seçilir. Şehit çocukları, öksüz ve yetim olanlara öncelik tanınır. Bursların türü, adedi ve verilecek miktarlar, ilçe kontenjanları, eğitim dönemi de göz önüne alınarak her yıl sonbahar aylarında Hatay Birlik Vakfı Yönetim Kurulunca belirlenir. MADDE 8- BURSİYER SEÇİM KURULU : Hatay Birlik Vakfı Yönetim Kurulu ve Hatay’da Vakıf Şube Müdürlüğü Yönetim Komitesi ” Bursiyer Seçim Kurulu” görevini yerine getirir. Hatay Birlik Vakfı Yönetim Kurulunca tespit edilecek bursiyer sayısına göre, asil kadar yedek aday belirlenir. Hatay Seçim Kurulu Bursiyer seçim sonuçlarını tutanak ile tespit ederek bir suretini onaylanmak ve uygulanmak üzere Vakıf Merkezine gönderecektir. Vakıf Yönetim Kurulu Bursiyerleri onaylamak veya başka bursiyerler belirleyerek burs vermekte serbesttir. Vakıf Yönetim Kurulu Bursiyerlerin sayısını ve burs miktarını istediği zaman istediği şekilde değiştirmekte serbesttir. Bursiyerler hakkında nihai kararı Hatay Birlik Vakfı Yönetim Kurulu verir. III. BÖLÜM BURSİYERLERİN İZLENMESİ MADDE 9- İZLEME : Vakıf merkezinde veya Vakfın şubelerinde burs verdiği her bursiyer için dosya açılır. Bu dosyalarda bursiyerlerin evrakı yer alır. Bursiyerlerin durumu bu dosya üzerinden izlenir. Bursiyerlerin başarı ve disiplin durumlarını belirten bilgi ve belgeleri zamanında burs aldığı merkez veya vakıf şubesine göndermeleri zorunludur. Bursiyer, her yarı yıl (Sömestre) sonunda “İzleme formu” (EK-C) doldurup tasdik ettirerek burs aldığı merkez veya vakıf şubesine göndermek zorundadır. Gerekirse değerlendirme sonucuna göre, öğrencinin bursunun devam edip etmeyeceğine Hatay Birlik Vakfı Yönetim Kurulu karar verir. Ayrıca, bursiyerler burs komitesinin belirleyeceği tarihlerde Vakıf Merkezine veya Vakıf Şubelerine gelerek çalışmaları hakkında kendisinden istenen bilgileri verir. BÖLÜM BURSLARIN VERİLMESİ VE DEVAM ETTİRİLMESİ KOŞULLARI MADDE 10- BURSLARIN VERİLMESİ : Burslar, bursiyerlere aylık olarak Hatay Birlik Vakfı Merkezince Bursiyerlerin Hesap numarasına havale/EFT ile ödenecektir. Vakıf Şubeleri, Hatay Birlik Vakfı Yönetim Kurulunca burs verilmesi onaylanan bursiyerlerin kimlik ve hesap bilgilerini onaylanmalarını müteakip 10 gün içerisinde, değişiklik olması halinde ise her ayın beşinci gününe kadar Bursa hak kazanan Bursiyerlerin listesi çizelge (EK- B) olarak Hatay Birlik Vakfı Merkezine gönderilir. MADDE 11- BURSUN DEVAM ETME KOŞULLARI: Burs alan öğrencilerin Vakıf faaliyetlerine katılmaları, gençlik çalışmaları içinde yer almaları ve kendilerine Vakıf Yönetim Kurulu tarafından verilecek makul görevleri yerine getirmeleri beklenmektedir. Bu şekilde öğrencilerin Üniversite dışındaki eğitimlerine katkıda bulunmak ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bursiyer olma koşullarını yitiren ve kendilerinden beklenen görevleri yerine getirmeyen öğrencilerin bursları kesilecektir. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER MADDE 12- Vakıf, yetenekli fakat maddi imkanları kısıtlı olanlara burs verebileceği gibi, Yönetim Kurulu’nun alacağı karar gereğince burs vermeyi belirli şartlara da bağlayabilir. MADDE 13- Vakıf, çalışmaları ile üstün başarı gösteren bilim adamları, araştırmacı ve öğrencilere ödüller deverebilir. V.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER MADDE 15- Öğrenim bursları, ayrıca bir hüküm ve yükümlülük bulunmuyorsa, karşılıksız olup, eğitim devam ettiği sürece (ancak okunan okulun normal eğitim yılı süresince) verilir, her yıl burs verilecek öğrenciler yeniden belirlenir. MADDE 16- Normal eğitim süresinin tamamlanması, başarısızlık ve disiplin gibi nedenlerle burs kesilmesi vb. durumlarda her kontenjan için yeni bir bursiyer aynı seçim koşul ve süreci ile belirlenir. MADDE 17- Hakkında adli kovuşturma açılmış bulunan bursiyerin burs ödemelerinin devam edip etmeyeceği durumuna ve kovuşturmanın mahiyetine göre, “Bursiyer Seçim Kurulu” değerlendirmesine doğrultusunda Vakıf Yönetim Kurulu karar verir. BÖLÜM YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİ MADDE 18- Bu yönetmelik hükümlerini Vakıf Yönetim Kurulu uygular MADDE 19- İşbu yönetmelik Vakıf Yönetim Kurulu’nca onaylandığı tarihte yürürlüğe girer. EK-A:BURS BAŞVURU FORMU (indirmek için tıklayınız) EK-B:BURSİYER AYLIK LİSTESİ EK-C:BURSİYER İZLEME FORMU (indirmek için tıklayınız)