Hatay Vakfı

İştirakler

Anasayfa > Kurumsal > İştirakler

İştirakler


KURULUŞ:
MADDE 1- Bu yönetmelikte kuruluş ve statüsü belirlenen işletmenin kurucusu Hatay Birlik Vakfı’ dır.

TİCARİ ÜNVANI:
MADDE 2 – İşletmenin ticari unvanı “Hatay Birlik Vakfı İktisadi İşletmesi” dir.

KURULUŞA İLİŞKİN KARAR
MADDE 3 – Hatay Birlik Vakfı Tüzüğünün “Vakfın amacını gerçekleştirmek için yapacağı iş ve işlemler” başlığını taşıyan 5. maddesinin hükmü ve Yönetim Kurulu’nun Görev, Yetki ve Sorumlulukları başlıklı 16. maddesi ( 16.3 ) bendi hükmüne göre alınan Yönetim Kurulu’nun 01 Şubat 2012 tarih ve 15 sayılı kararı.

İŞLETMENİN ÇALIŞMA KONULARI
MADDE 4– Hatay Birlik Vakfı Kuruluş senedinin amaçlarına uygun olarak;

Eğitim Hizmet ve Faaliyetleri,
Basın ve Yayın Faaliyetleri,
Sosyal Hizmet Faaliyetleri,
Sağlık Hizmetleri,
Fuar Festival ve Diğer Organizasyon Hizmetleri,
Sosyal, Kültürel ve Sportif Organizasyon Hizmetleri,
Ticaret ve pazarlama, işletmenin çalışma konularını oluşturur.

Vakıf amacına ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında, yurt içi ve yurt dışından, miktar ve değeri kısıtlanmamış para ve her türlü taşınır ve taşınmaz mallara iştira hak ve beratlarına, lisans, imtiyaz ve telif haklarına, marka, model, resimlere know-how gibi maddi haklara gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip oldukları üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunmaya, taşınır ve taşınmaz malları alıp satmaya, inşa etmeye, ifraz ve tevhid etmeye, devir ve ferağ etmeye, kendi alacakları için başkalarının ve başkalarının alacakları için kendi taşınmazları üzerinde her türlü rehin ve ipotekler, irtifak hakları tesis ve bunları tecdid, temdid, tebdil ve fek etmeye, kira akitleri yapıp bunları tapuya tescil ettirmeye, kira sözleşmelerini devralmaya, taşınmazların gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf mal varlığına giren bir ya da birden çok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurt içi ve yasal izin alındığında yurtdışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler, kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmaya, kamu kurumları hariç diğerlerinden yardım almaya yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetin gayri ayni haklarını kabule, medeni kanun hükümleri gereğince her türlü ayni ve/veya gayri maddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarrufi işlemleri yapmaya, gayrimenkuller üzerinde her türlü ayni ve şahsi irtifaklar tesis etmeye ve bu haklarını kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile yapacağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabul etmeye, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak yurtlar, iktisadi işletmeler, ortaklıklar kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf mal edinme, inşaat, sponsorluk ve benzeri sözleşmeleri yapmaya, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden gerekli izinler alınarak merkezler, lokaller ve temsilcilikler açmaya Türk Medeni Kanununun 48 ncı maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.

SERMAYE
MADDE 5 – İşletmenin sermayesi: 5.000,00 ( Beş Bin ) TL’ dir.

İŞLETMENİN GELİR VE GİDERLERİ
MADDE 6- İşletme, sermaye olarak tahsis edilen miktarın dışında ve Hatay Birlik Vakfı tarafından işletilmek üzere devredilebilecek tesisleri ekipmanı ve diğer kaynakları değerlendirir. Yukarıda belirtilen faaliyet alanlarında işletilen tesislerden her takvim yılı sonunda elde edilen gelir fazlası işletmenin yılsonu bilançosunda Hatay Birlik Vakfı’na devredilir. Hatay Birlik Vakfı Yönetim Kurulu yeni yatırımlar tevzi modernizasyon ve tamir v.b. gibi gayelerle kullanılmak üzere gelir fazlasını işletme bünyesinde bırakılmasına karar verebilir.

İşletme, yıllık bütçesi ile belirlenen belli amaç ve prensipler çerçevesinde her türlü personel araştırma menkul ve gayrimenkul satma, alma, kiralama, işletme, bakım, tamir ve işletmeciliğin gerektirdiği her türlü harcamaları yapar.

İŞLETMENİN MERKEZİ
MADDE 7– İşletmenin merkezi Vakfın yönetim yeri olup, Çetin Emeç Bulvarı 2. Cd. 1333. Sok. Park Apt. No: 17/2 Öveçler-Ankara adresidir.

İŞLETMENİN YÖNETİM KURULU
MADDE 8- İşletmenin yönetim kurulu, Hatay Birlik Vakfı yönetim kurulunca, Hatay Birlik Vakfı yönetim kurulu üyeleri arasından üç yıl için atanan bir başkan 4 üye olmak üzere 5 kişiden oluşur. Bu statüde belirlenen amaç ve esasları çerçevesinde ve işletme Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda işletmenin bütün işleri Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yürütülür.

Başkanın bulunmadığı zamanda başkanın görevini 1. Başkan Vekili yürütür. Başkan Vekilini İşletme Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasından seçer. İşletme Yönetim Kurulu en az 3 üyenin katılması ile toplanır. Kararlar üye tam sayısının çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik durumunda başkanın bulunduğu tarafın görüşü kabul edilir.

İşletme Yönetim Kurulu başkan veya üyelerden biri herhangi bir sebeple görevden ayrıldığı taktirde Hatay Birlik Vakfı Yönetim Kurulunca yerine yenisi atanır. Yeni atanan üye bir önceki üyenin görev süresini tamamlar. Hatay Birlik Vakfı Yönetim Kurulu, görev süresi sona ermeden işletme başkan ve üyelerini görevden alabilir.

İşletme Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine herhangi bir şekilde aylık ücret veya huzur hakkı ödenmeyecektir.

İşletme Yönetim Kurulu kararları için ayrı bir karar defteri tutulur.

Hatay Birlik Vakfı İktisadi İşletmesi Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 (üç) yıl süre ile

Mehmet İhsan AYDEĞER – Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet ÖNAL – Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Sedat ŞİMŞEK – Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Nuri ÇELİK – Yönetim Kurulu Genel Sekreteri
Hüseyin KEFSİZ – Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmişlerdir.

BORÇLANMA
MADDE 9- İşletme, Hatay Birlik Vakfı Yönetim Kurulu Kararı ile borçlanmaya yetkilidir.

İŞLETME YÖNETİM KURULUNUN GÖREV YETKİLERİ
MADDE 10- İşletme Yönetim Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

İşletmenin işlerini yürütmek,
İşletmeyi kanuni, idari ve kazai merciler ile resmi ve özel kuruluşlar nezdinde temsil etmek,
İşletmenin hak ve menfaatlerini korumak,
İşletmenin adına her türlü sözleşme yapmak,
Menkul ve gayrimenkuller almak, satmak, kiralamak,
İşletme içinde kredi almaya vermeye mevcut gayrimenkuller üzerinde diğer şahıslar lehine aynı hakları ve ipotek tesis etmek, bağış kabul etmek,
İşletme adına bankalarda hesap açmak ve kapatmak, ihale arttırma ve eksiltmelerine girmek, ithalat ve ihracat işlerini yapmak, sicil ve benzeri kuruluşlarda tescil, kayıt ilan v.b işleri yapmak, vergi ve SSK mükellefiyetini yerine getirmek, marka tescil ettirmek.
Cari mevzuata göre iktisadi işletme açısından zorunlu olan yükümlülükleri yerine getirmekle görevli ve yetkilidir. Bu yönetmelikte belirtilen diğer faaliyetleri yürütmek.
İşletme yönetim kurulu, bu yönetmelik ve ilgili mevzuatla verilen görev ve yetkileri en iyi şekilde yerine getirmekten Hatay Birlik Vakfı yönetim kuruluna karşı sorumludur.
Kasten veya ihmalleri neticesinde işletmenin uğradığı zararları müteselsilen tazminle yükümlüdür. Vekil tayin edebilir, azledebilir.

YÖNETİM KURULUNUN YETKİ DEVRİ
MADDE11- İşletme yönetim kurulu işlerinin gerektiği şekilde yürütülebilmesi konusunda yönetim kurulu üyelerinden birine, birkaçına işletme personeline veya dışarıdan bir kişiye yetki verebilir. Bu yetkilerin sınırı yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Karar defterine geçilir ve karar defterinde tespit edilen esaslara göre noter marifetiyle düzenlenecek yetki belgeleri yetkili kılına kişilere verilir.

PERSONEL ÇALIŞTIRMA ŞEKLİ
MADDE 12- İktisadi işletme yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde personel istihdamına yetkilidir.

İktisadi işletme yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde yönetim kurulu üyeleri arasından veya dışarıdan personel istihdamına yetkilidir. Alınan personel ücret karşılığı veya pirim esasına göre çalıştırılabilir.

İŞLETME MUHASEBESİ
MADDE 13- İşletmenin ayrı muhasebesi vardır. Bunun için Hatay Birlik Vakfı hesaplarından ayrı muhasebe kayıtları ve defterleri tutulur ve banka hesapları açılır. Akçeli işlerdeki yetkileri 11. Madde deki esaslar göre düzenlenir.

İŞLETMENİN BİLANÇOSU
MADDE 14- İşletme Yönetim Kurulunca hazırlanan bir önceki yılı kesin hesap bilançosu müteakip yılın şubat ayı sonuna kadar Hatay Birlik Vakfı Yönetim Kuruluna sunulur.

Bilançonun Hatay Birlik Vakfı yönetim kurulunca onaylanması İşletme Yönetim Kurulu ve diğer ilgilileri ibrası anlamını taşır.

İMZA SÜRKÜLERİ
MADDE 15- İşletme Yönetim Kurulu tarafından kendisine yetki verilen başkan ve yönetim kurulu üyeleri bu işlerde kullanacakları imzaları tevsik eden imza sirkülerini notere tanzim ettirirler.

UYGULAMA TALİMATLARI
MADDE 16- Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan konularda Hatay Birlik Vakfı Yönetim Kurulunca hazırlanan talimatlar uygulanır.

İŞLETMENİN HESAP DÖNEMİ
MADDE 17- İşletmenin hesap dönemi 1 Ocak’ta başlar ve 31 Aralık’ta sona erer. Ancak işletme kurulduğu yılda, hesap dönemi kurulduğu tarihte başlar.

İŞLETMENİN DENETİMİ
MADDE 18– İşletmeyi denetime Hatay Birlik Vakfı Denetim Kurulu yetkili ve görevlidir.

İŞLETMENİN FESHİ
MADDE 19– İşletmenin feshine karar verme yetkisi Hatay Birlik Vakfı yönetim kuruluna aittir. Fesh edilen işletmenin bütün mal varlığı hakları alacakları ve borçları ile birlikte Hatay Birlik Vakfı’na intikal eder.

HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER
MADDE 19- Usul ve yöntemlere ilişkin olarak, bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Hatay Birlik Vakfı Senedi, Vakıflar Kanunu ve Medeni Kanun hükümleri uygulanır.

YÜRÜTME
MADDE 20– Bu yönetmelik hükümlerini Hatay Birlik Vakfı Yönetim Kurulu yürütür.

YÜRÜRLÜK
MADDE 21- Bu yönetmelik Hatay Birlik Vakfı yönetim kurulunun kabulünden itibaren yürürlüğe girer.

Başkan
Mehmet İhsan AYDEĞER

Başkan Vekili
Mehmet ÖNAL

Başkan Vekili
Sedat ŞİMŞEK

Genel Sekreter
Nuri ÇELİK

Üye
Hüseyin KEFSİZ