Hatay Vakfı

Vakıf Senedi

Anasayfa > Kurumsal > Vakıf Senedi

Vakıf Senedi


BAŞLANGIÇ : Bu vakıf, vakıf senedinin altında adları ve adresleri yazılı biri tüzel kişilik, beşi gerçek kişi olmak üzere toplam 6 (altı) kişi tarafından Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulmuştur. VAKIF: MADDE 1: Vakfın adı “HATAY BİRLİK VAKFI’dır. İşbu resmi senette sadece vakıf olarak anılacaktır. VAKFIN MERKEZİ: MADDE 2:Vakfın merkezi, İlkyerleşim Mah. 1872. Sok no:87 Batıkent-Ankara adresindedir. Vakfın Yönetim Kurulu kararı ile vakıf merkezinin Ankara sınırları içerisinde başka bir adrese nakli halinde bu değişiklik ilgili mercilere bildirilir. Vakıf, gereken kanuni izinlerin yetkili makamlardan alınması kaydıyla ve Yönetim Kurulu kararı ile yurtiçinde ve dışında, şube ve temsilcilikler açabilir. VAKFIN AMACI: MADDE 3. Vakfın amacı: Hatay’ın kültür ve folkloruna sahiplik bilincini geliştirmek, bilimsel yollardan araştırmak, tanıtmak, korumak ve geliştirerek yaşatıp gelecek kuşaklara aktarmak, Hatay gençliğinin eğitimine yardımcı olmak, öğrencilerin ve öğretim görevlilerinin başarılarını teşvik etmek, eğitim, kültür, bilimsel araştırma ve geliştirme konularında çalışmalar yapmak, eğitim tesisleri açmak, mali durumu yetersiz başarılı öğrencilerin yurtiçi ve yurtdışı eğitimlerini maddi ve manevi desteklemek, muhtaç hastalara muayene, tedavi, barınma ve iaşe desteğinde bulunmak, sağlık tesislerinin geliştirilmesine yardımcı olmak ve yeni tesisler kurarak Hatay’a hizmet etmektir. VAKFIN FAALİYETLERİ: MADDE 4: Vakıf, yukarıda sayılan amaçlarını gerçekleştirmek maksadıyla aşağıda belirtilen ve bunların gerektirdiği her türlü faaliyette bulunabilir. 4.1. Eğitim tesisleri açılması kapsamında; kreşler, anaokulları, ilköğretim okulları, kanunların izin verdiği orta öğretim kurumları, kolejler, meslek liseleri, yüksek okullar, enstitüler ve üniversite kurar, var olanlara yasal mevzuat çerçevesinde ortak olur veya satın alır. 4.2. Gençlerin, eğitimlerini desteklemek, kültürel ve sosyal dayanışma ve araştırma amaçlı faaliyetlere katılımını sağlamak üzere çocuk ve gençlik kulüpleri kurar, dershaneler, kütüphaneler, data banklar, dokümantasyon merkezleri ve kurslar açar. 4.3. Çalışkan, yetenekli ancak maddi olanakları sınırlı gençlere eğitim ve öğrenimlerini sağlamak amacıyla yurt içi ve yurt dışı burslar verir veya okutur, BARINMALARINI SAĞLAR. Ayrıca amaçlar ve faaliyetler çerçevesinde, öğrencilere, araştırmacılara, öğretim ve bilim adamlarına karşılıksız veya şartlı geri ödemeli burslar ve teşvik ödülleri verir. 4.4. Kültürel ve sosyal dayanışma ve iletişimi artırmak maksadıyla, yurtiçinde ve dışında kurs, seminer, çeşitli etkinlikler, konferans ve festivaller, fuarlar, konserler düzenler, geziler ve yerel geceler ile kültürel ve folklorik toplantılar tertip eder, edilenlere katılır, katılanlara sponsor olabilir, bu işlerle ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliğine girebilir. İlgili işletmeleri kiralar, işletir, ortak olur veya bu işleri bir başka firma kanalıyla yaptırabilir. 4.5. Vakfın gayesine uygun olarak; dergi, kitap, gazete, broşür vb. yayımlar çıkarabilir, bunu gerçekleştirmek için matbaa ve yayınevi kurabilir, ortaklık tesis edebilir, sesli ve görüntülü radyo ve tv programları hazırlar ve yayımlatır. 4.6.Amaca uygun konularda yurt içi ve dışındaki her türlü kurum ve kuruluş ile geçici veya sürekli işbirliği kurabilir, kardeş eğitim kurumluğu, öğrenci ve eleman değişimi, otak çalışma ve araştırma, maddi dayanışma faaliyetlerinde bulunur. 4.7. Çeşitli nedenlerle bakıma muhtaç ve kimsesiz duruma düşen yaşlılara, felaketzedelere sahip çıkarak, iaşe ve ibatelerini sağlayacak aşevi, huzurevi, misafirhane, lojman, yurt, pansiyon gibi merkezler açar. 4.8. Fakir ve bakıma muhtaç hastalara yardımcı olmak üzere muayene ve tedavi imkanları sağlar, bu maksatla kurulmuş müesseselerle işbirliği yapar, faaliyetlerinin idamesine yardımcı olur, sağlık ocakları, şifa yurtları, huzurevleri vb. tesis edip işletir. Var olanlara ortak olabilir veya satın alabilir. 4.9. Hatay ili içerisinde ihtiyaç duyulan yerlere okul binası, sağlık ocağı vb. tesisler yapılması ve/ veya içlerinin tefriş edilmesini yapar veya destek olur. 4.10. Beden sağlığının gelişmesine katkıda bulunmak üzere spor merkezi açar, spor kulübü kurar, açılmasına yardımcı olur, koşu, gezi, kır ve deniz kampı spor müsabakaları gibi sportif faaliyetleri teşvik eder, düzenler, düzenlenenlere katılır. 4.11. Gayeye uygun faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için idare binası, otel, misafirhane, lokanta, kantin, kafeterya ile her türlü sosyal, kültürel ve sportif tesisleri kurar ve işletir. Kurulmuş olanları satın alır, kiralar, işletir veya kullanır. VAKFIN AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER: MADDE 5: Vakıf amacına ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında, yurt içi ve yurt dışından, miktar ve değeri kısıtlanmamış para ve her türlü taşınır ve taşınmaz mallara iştira hak ve beratlarına, lisans, imtiyaz ve telif haklarına, marka, model, resimlere know-how gibi maddi haklara gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip oldukları üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunmaya, taşınır ve taşınmaz malları alıp satmaya, inşa etmeye, ifraz ve tevhid etmeye, devir ve ferağ etmeye, kendi alacakları için başkalarının ve başkalarının alacakları için kendi taşınmazları üzerinde her türlü rehin ve ipotekler, irtifak hakları tesis ve bunları tecdid, temdid, tebdil ve fek etmeye, kira akitleri yapıp bunları tapuya tescil ettirmeye, kira sözleşmelerini devralmaya, taşınmazların gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf mal varlığına giren bir ya da birden çok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurt içi ve yasal izin alındığında yurtdışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler, kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmaya, kamu kurumları hariç diğerlerinden yardım almaya yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetin gayri ayni haklarını kabule, medeni kanun hükümleri gereğince her türlü ayni ve/veya gayri maddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarrufi işlemleri yapmaya, gayrımenkuller üzerinde her türlü ayni ve şahsi irtifaklar tesis etmeye ve bu haklarını kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile yapacağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabul etmeye, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak yurtlar, iktisadi işletmeler, ortaklıklar kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf mal edinme, inşaat, sponsorluk ve benzeri sözleşmeleri yapmaya, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden gerekli izinler alınarak merkezler, lokaller ve temsilcilikler açmaya Türk Medeni Kanununun 48 ncı maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. Vakıf bu yetki ve gelirlerini kanunla yasaklanan maksatlarla kullanamaz. VAKFIN MALVARLIĞI : MADDE 6: Vakfın kuruluş malvarlığı kuruculardan Hatay Birlik Derneği tarafından vakfa tahsis edilmiş olan 56.000 TL.den ibarettir. VAKFIN GELİR KAYNAKLARI: Madde 7: Vakfın Gelirleri; 7.1. Vakfın amacını gerçekleştirmek maksadıyla kurulan tesislerin işletilmesinden ve hizmet karşılığı alınan ücretlerden, 7.2. Vakfın menkul ve gayrimenkullerinin kiralanmasından veya satışından ve menkul kıymetlerin iratlarından, mevduat gelirlerinden, 7.2. Vakfın iştirak ettiği işletmelerden aldığı kar paylarından, 7.3. Vakfın düzenleyeceği yurtiçi ve yurt dışı gezi seminer, çeşitli etkinlikler, festivaller, fuarlar, konserler vb. etkinliklerden elde edeceği gelirlerden, 7.4. Vakfın amacına uygun her türlü şartlı şartsız bağış ve yardımlardan, 7.5. Sair kaynak ve faaliyetlerden elde edilecek gelirlerden, 7.6. Üyelik giriş aidatlarından, 7.7. Sponsorluk gelirlerinden, 7.8. Yasal izinler alınmak kaydıyla uluslararası kuruluşlardan sağlanacak karşılıksız proje fonları ile 7.9. Vakfın amacını gerçekleştirmek amacıyla yapacağı çeşitli faaliyetlerden, yasal izinler alınmak kaydı ile düzenlenecek kampanyalardan elde edilecek diğer gelirlerden ibarettir. VAKFIN ORGANLARI: Madde 8: Vakfın Organları; 8.1. Kurucular Kurulu, 8.2. Mütevelli Heyeti, 8.3. Yönetim Kurulu 8.4. Denetim Kurulu’dur. KURUCULAR KURULU: MADDE 9: Vakfın Kurucular Kurulu, vakfın yönetimi ile yükümlü Yönetim Kurulunun 3 (üç) üyesini seçip, denetleyen, en yetkili karar organı olup, aşağıda isimleri yazılı biri tüzel 6 (altı) kişilik kuruculardan oluşur. 9.1. Kurucular Kurulu; 9.1.1. Vakıf Kurucusu Hatay Birlik Derneği Temsilcisi, 9.1.2.Vakıf Kurucusu Mehmet İhsan AYDEĞER, 9.1.3.Vakıf Kurucusu Mehmet ÖNAL, 9.1.4.Vakıf Kurucusu Sedat ŞİMŞEK 9.1.5.Vakıf Kurucusu Nuri ÇELİK 9.1.6.Vakıf Kurucusu Hüseyin KEFSİZ’den müteşekkildir.. 9.2.Kurucular Kurulu üyeliği gerçek kişiler için vefat, iş göremez hale gelme, sürekli hastalık veya çekilme durumlarına kadar, tüzel kişiler için ise tüzel kişiliğin sona ermesine kadar sürer. 9.3. Kurucular Kurulu üyelerinin üyeliklerinin sona ermesi halinde yerlerine alınacak kişiler bu kişiler tarafından belirlenen kişiler olacaktır. Bu maksatla Kurucular Kurulu üyeleri göreve başlamalarını müteakip, yerlerine görev yapacak kişilerin isimlerini yazılı olarak üç ay içerisinde Yönetim Kuruluna verirler, bu isimler, ismi veren kurucu üye tarafından her zaman değiştirilebilir. İsim bildirilmemesi halinde boşalan üyeliğe Kurucular Kurulu tarafından salt çoğunlukla yeni üye seçilir. 9.5. Tüzel kişilerin üyeliklerinin sona ermesi durumunda yerine yeni üye seçilmez. KURUCULAR KURULUNUN GÖREVLERİ: MADDE 10: Vakfın Kurucular Kurulunun görevleri; 10.1. Mütevelli Heyeti Başkanını seçmek, 10.2. Diğer üyelerle birlikte Mütevelli Heyetini oluşturarak, Mütevelli heyeti görevlerini yerine getirmek. 10.3. Yönetim Kurulunun asil 5 (beş) üyesinin 3 (üç)’ünü ve yedek 2 (iki) üyesinin 1(bir)’ini seçmek. 10.4. Yönetim Kurulu Başkanını seçmek, süresini belirlemek. 10.5. Boşalan Mütevelli Heyeti üyeliklerine yeni üye belirlemek, 10.6. Gerekli gördüğü hallerde Kurucular Kurulunun çoğunluğunun oylarıyla, kalan sürelerine bakılmaksızın Yönetim Kurulunu kısmen veya tamamen değiştirmek. 10.7. Gerekli gördüğü hallerde veya Yönetim Kurulunun önerisi ile Kurucular Kurulunun çoğunluğunun oylarıyla, vakıf senedinde ilave ve değişikler yapmak üzere karar alıp kanuni yollara başvurmak. 10.8. Uygun gördüğü hallerde Mütevelli Heyeti Üyeliğine yeni üyeler ilave etmek. 10.9. Denetim Kurulunun asil 3 (beş) üyesinin 2 (iki)’sini ve yedek 2 (iki) üyesinin 1(bir)’ini seçmek. KURUCULAR KURULU TOPLANTI ZAMANI VE KARAR YETERLİLİK SAYISI: MADDE 11: Kurucular Kurulu; 11.1. İlk toplantısını, vakfın tescilini müteakip bir ay içinde yapar. 11.2. Yılda e az 3 defa toplanır. 11.3. Toplantılar salt çoğunluğun katılımı ile yapılır. 11.4. Toplantı karar yeter sayısı, toplantıya katılanların salt çoğunluğudur. Oyların eşit olması halinde, Başkanın oyu iki oy sayılır. 11.5. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, Kurucular Kurulundan bir başka üyeyi yazılı olarak vekil tayin edebilir. Bir üye birden fazla üyeyi temsil edemez. 11.6. Toplantıların yeri, zamanı ve gündemi 7 (yedi) gün önceden üyelere 7201 sayılı Tebligat Kanunu esaslarına göre tebliğ edilir ayrıca mail, Cep telefonu SMS veya diğer iletişim imkanları ile bildirilir. MÜTEVELLİ HEYET: MADDE 12: Vakfın Mütevelli Heyeti, vakfın yönetimi ile yükümlü Yönetim Kurulunun 2 üyesini seçen, karar organı olup, Kurucular Kurulunun altı üyesine ilaveten aşağıda isimleri yazılı 19 kişiden oluşur. 12.1. Vakfın Mütevelli Heyeti ; 12.1.1. Vakıf Kurucusu Hatay Birlik Derneği Temsilcisi, 12.1.2. Vakıf Kurucusu Mehmet İhsan AYDEĞER, 12.1.3. Vakıf Kurucusu Mehmet ÖNAL, 12.1.4. Vakıf Kurucusu Sedat ŞİMŞEK 12.1.5. Vakıf Kurucusu Nuri ÇELİK 12.1.6. Vakıf Kurucusu Hüseyin KEFSİZ 12.1.7. Rasim KUSEYRİ 12.1.8. Cevdet AYDIN 12.1.9. Atilla ÇİRKİNOĞLU 12.1.10. Reşit UZEL 12.1.11. Edip KADIOĞLU 12.1.12. Mehmet Ali KARAKURT 12.1.13. Erdoğan DEDEOĞLU 12.1.14. Nida YLMAZ 12.1.15. Aydın BENSAN 12.1.16. Ahmet DEMİRTAŞ 12.1.17. Cemil DEMİRCİ 12.1.18. Alper ÖZBİLEN 12.1.19. Ahmet GÖRÜR 12.1.20. Emre HURİ 12.1.21. Salih Yılmaz KAFADAR 12.1.22. Ahmet SARICA 12.1.23. Ömer BAYAL 12.1.24.Metin YÜCEDAL 12.1. 25. Ender YARDIMCI ‘dan müteşekkildir. 12.2. Kurucular Kurulu uygun gördüğü kişileri Mütevelli Heyet üyeliğine ilave edebilir. 12.3. Mütevelli heyeti üyeliği gerçek kişiler için vefat, iş göremez hale gelme, sürekli hastalık veya çekilme durumlarına kadar, tüzel kişiler için ise tüzel kişiliğin sona ermesine kadar sürer. 12.4. Kurucular Kurulu üyelerinin üyeliklerinin sona ermesi durumu madde: 9.3.da belirtildiği şekilde olup, diğer üyelerin üyeliklerinin sona ermesi durumunda, boşalan üyeliğe Kurucular Kurulu tarafından yeni üye seçilir. 12.5. Tüzel kişilerin üyeliklerinin sona ermesi durumunda yerine yeni üye seçilmez. 12.6. Üyeliği sona erdiren diğer haller; 12.5.1. Üç toplantı üst üste Mütevelli Heyet toplantısına mazeret beyan etmeksizin katılmayan üye, Yönetim Kurulunun önerisi ve Kurucular Kurulunun kabulü ile Mütevelli Heyet üyeliğinden ayrılmış sayılır. 12.5.2. Vakfın amaçları doğrultusunda yapılan çalışmalara katkıda bulunmayan veya istenen verimi sağlayamayan Mütevelli Heyet üyesinin üyeliğine Yönetim Kurulunun önerisi ve Kurucular Kurulunun kabulü ile son verilir. 12.5.3. Yönetim kurulunun önerisi ile hakkında araştırma yapılan ve kamuoyunda olumsuz ve kınama gerektiren bir davranışı ile dikkat çektiği yönünde görüş bildirilen üyenin üyeliğine, Yönetim Kurulunun önerisi ve Kurucular Kurulunun kabulü ile son verilir. 12.5.4. Yüz kızartıcı bir suçtan yargılanan üyenin de Yönetim Kurulunun önerisi ve Kurucular Kurulunun kabulü ile Mütevelli Heyet üyeliği, hakkındaki yasal süreç sonuçlanıncaya kadar askıya alınır. Yargı süreci sonunda üye suçlu bulunursa Yönetim Kurulunun önerisi ve Kurucular Kurulunun kabulü Mütevelli Heyet üyeliğinden çıkartılır. Bu hallerde de boşalan üyeliğe Kurucu Üyeler tarafından yeni üye seçilebilir. MÜTEVELLİ HEYETİN GÖREV VE YETKİLERİ: MADDE 13: Mütevelli Heyetin görevleri; 13.1. Yönetim Kurulunun 5 (beş) üyesinin 2 (iki)’sini ve yedek 2 (iki) üyesinin 1(bir)’ini seçmek. 13.2.Vakıf Yönetim Kurulunca hazırlanan faaliyet raporunu görüşmek. 13.3.Yönetim Kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını görüşüp onaylamak. 13.4. Yönetim Kurullarınca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını görüşmek. 13.5. Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları konusunda görüş belirtmek. 13.6. Denetim Kurulunun asil 3 (beş) üyesinin 1 (bir)’ini ve yedek 2 (iki) üyesinin 1(bir)’ini seçmek. MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR YETERLİLİK SAYISI: MADDE 14: Mütevelli Heyeti; 14.1. İlk toplantısını, vakfın tescilini müteakip bir ay içinde yapar. 14.2. Yılda en az bir defa olmak üzere Kurucular Kurulunun kararı ile toplanır. 14.3. Toplantılar salt çoğunluğun katılımı ile yapılır. 14.4. Toplantı karar yeter sayısı, toplantıya katılanların salt çoğunluğudur. Oyların eşit olması halinde, Mütevelli Heyet Başkanının oyu iki oy sayılır. 14.5. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, Mütevelli Heyetinden bir başka üyeyi yazılı olarak vekil tayin edebilir. Bir üye birden fazla üyeyi temsil edemez. 14.6. Toplantıların gündemi Kurucular Kurulunca belirlenir. Gündemde olmayan konular görüşülemez. 14.7. Toplantıların yeri, zamanı ve gündemi 7 (yedi) gün önceden üyelere 7201 sayılı Tebligat Kanunu esaslarına göre tebliğ edilir ayrıca mail, Cep telefonu SMS veya diğer iletişim imkanları ile bildirilir. YÖNETİM KURULU: MADDE 15: Vakıf Yönetim Kurulu, 15.1. Yönetim Kurulu 5 (beş) asil, 2 (iki) yedek üyeden oluşur. 15.2. Asil üyelerin 3 (üç)’ ü ve Yedek üyelerin 1 (bir)’i Kurucular Kurulu tarafından, Asil üyelerin 2(iki)’si ve yedek üyelerin 1(bir)’i Mütevelli Heyet üyeleri tarafından 2 yıl için seçilir. 15.3. Yönetim Kurulu üyeleri Kurucular Kurulu ve Mütevelli Heyet dışından da seçilebilir ancak en az 3 (üç) üye ve Başkan Mütevelli Heyeti üyelerinden olmak zorundadır. 15.4.Yönetim Kurulunun Başkanı, Kurucular Kurulu tarafından seçilir. Genel Sekreter ve Muhasip üye ilk toplantıda kendi aralarından Yönetim Kurulu tarafından seçilir. 15.5. Yönetim Kurulu Üyelerinin görevi gönüllüdür. Üyeler doğrudan ya da dolaylı olarak Vakıftan herhangi bir maddi menfaat alamazlar. 15.6. Yönetim Kurulu iki ayda bir kereden az olmamak üzere düzenli olarak belli gün ve saatte, önceden tespit edilmiş olan mahalde toplanır. Toplantı yeter sayısı 3 (üç)’tür. Kararlar mevcudun salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde Başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar Noter tasdikli Karar Defterine yazılarak imzalanır. 15.7. Yönetim Kurulunun oluşumu ve çalışması ile ilgili diğer hükümler mevzuat ile belirlenir. YÖNETİM KURULU GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI: MADDE 16 – Yönetim Kurulu Vakfın idare ve yürütme organıdır. Bu sıfatla Yönetim Kurulu : 16.1. Vakfın amaç ve ilkeleri doğrultusunda Vakıf stratejilerini oluşturur, hedefler belirler, kaynak üretimini ve vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bunlar için gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar. 16.2. Vakfın malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar. 16.3. Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar. 16.4. Görev, yetki ve sorumlulukları önceden açıkça belirlenmek kaydıyla vakfa müdür ve gerekli sayıda eleman atar, gerektiğinde görevlerine son verir. 16.5. Kurucular Kurulu ve Mütevelli Heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir. 16.6. İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içi ve dışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir ve bu hususta gereken resmi işlemleri yapar, Kanunla belirtilen tüm yükümlülükleri yerine getirir. 16.7. Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir- gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar. 16.8. İlgili mevzuat ile vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar. 16.9. Vakfın günlük işlerinin yürütülmesi ve bunun için gereken kararların alınmasını sağlamak üzere kendi içinden bir Yürütme Kurulu ve ihtiyaç duyduğu diğer kurulları oluşturabilir. DENETİM KURULU: MADDE 17: Denetim Kurulu vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek üzere kurulmuş bir organdır. Denetim Kurulu Mütevelli Heyet üyelerinden veya çoğunluk oluşturmamak üzere dışarıdan iki yıl için seçilecek 3 (üç) asil üye ve 2 (iki) yedek üyeden oluşur. Asil üyelerden 2 (iki)si ve yedek üyelerden 1 (bir)i Kurucular Kurulu tarafından, Asil üyelerden 1 (bir)i ve yedek üyelerden 1 (bir)i Mütevelli Heyet tarafından seçilir. Denetim Kurulu, incelemelerin tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinden yapar, hesapların Yeminli Mali Müşavir tarafından tasdikini müteakip rapor düzenleyerek toplantıdan en az 15 (onbeş) gün önce Yönetim Kuruluna teslim eder. VAKFIN TEMSİLİ: MADDE 18: Mütevelli Heyet Başkanı Vakfın Başkanıdır ve vakfı temsil eder. Yönetim Kurulu, genel veya belli hal ve konularda belirteceği esaslar dahilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memurlarından bir veya bir kaçını herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye yetkili kılabilir. ONUR KURULU: MADDE 19: Onur Kurulu; Hatay’ın toplumsal, sosyal ve kültürel alanda ileri gelen politikacı, iş adamı, bilim adamları ve bürokratlarının deneyim, birikim ve fikirlerinden istifade ederek vakfın etkinliğini artırmak, toplumun daha geniş bir kesiminin katılımı ile vakfın tüm Hatay halkına mal olmasını sağlamak maksadıyla onur üyelerinin oluşturduğu danışma kuruludur. Kurucular Kurulu uygun gördüğü gerçek ve tüzel kişileri Onur Kuruluna seçebilir. Vakfa maddi veya ayni katkı sağlayarak vakfın amacına önemli hizmet gerçekleştiren kişiler, vakfın amaçlarının gerçekleşmesine yardımcı olan kişiler, Hatay hakkında değerli eserler ve hizmetler yapmış veya kariyerlerinde üstün başarılar göstermiş kişiler, Yönetim Kurulu üyelerinin teklifi ve Kurucular Kurulunun onayı ile Onur Kuruluna davet edilirler. Onur Kurulu, yıl içinde ihtiyaç halinde, Kurucular Kurulu karar ve daveti ile toplanır. Onur Kurulunun kararları tavsiye niteliğindedir. RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ: MADDE 20: Vakıf senedinde yapılacak değişiklikleri için Kurucular Kurulu tarafından karar alınır. VAKFIN SONA ERMESİ: MADDE 21: Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde malvarlığı benzer amaçlarla kurulmuş olan ve Kurucular Kurulunca belirlenecek vakıf veya derneklere devredilir. Vakfın feshi, Kurucular Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda mahkeme yoluyla gerçekleşir. VAKFIN KURUCULARI: MADDE 22: Vakfın kurucuları, Hatay Birlik Derneği, Mehmet İhsan AYDEĞER, Mehmet ÖNAL, Nuri ÇELİK, Sedat ŞİMŞEK, Hüseyin KEFSİZ‘dir. GEÇİCİ HÜKÜMLER: GEÇİCİ MADDE 1: Vakfın İlk Geçici Yönetim Kurulu üyeleri aşağıda adı yazılı üyelerden oluşmuştur. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet İhsan AYDEĞER, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sedat ŞİMŞEK, Genel Sekreter Nuri ÇELİK, Muhasip Üye Mehmet ÖNAL, Üye Hüseyin KEFSİZ, Geçici yönetim Kurulu Vakfın tescili tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde Mütevelli heyeti toplantıya çağırmakla yükümlü olup, bu süre içerisinde bu senette belirtilen görev ve yetkilere haizdir. GEÇİCİ MADDE 2: Vakfın tescili için gerekli tüm işlemleri yapmak üzere Atilla ÖNAL yetkili kılınmıştır. İşbu Vakıf Senedi ………….. tarihinde aşağıda ismi yazılı kişiler tarafından imzalanmıştır. Ankara, ………… Noterliği : Vakıf Senedi No’su : Vakıf Senedi tarihi İMZALAR Hatay Birlik Derneği Temsilcisi Atilla ÖNAL; Abdulla oğlu 1965 Yayladağı doğumlu, Mehmet İhsan AYDEĞER; Arif oğlu 1949 Antakya doğumlu, Mehmet ÖNAL; Abdulla Oğlu 1956 Yayladağı doğumlu, Sedat ŞİMŞEK; Mesut oğlu ,1967 Samandağ doğumlu, Nuri ÇELİK; Hüseyn oğlu 1963 Antakya doğumlu, Hüseyin KEFSİZ; Abdulgani oğlu 1956 Kırıkhan doğumlu. HATAY BİRLİK VAKFI KURULUŞ SENEDİ DEĞİŞİKLİKLERİ MADDE 2:Vakfın merkezi, Dikmen Caddesi 566/9 Çankaya-Ankara adresindedir. Vakfın Yönetim Kurulu kararı ile vakıf merkezinin Ankara sınırları içerisinde başka bir adrese nakli halinde bu değişiklik ilgili mercilere bildirilir. 10.9. Denetim Kurulunun asil 3 (üç) üyesinin 2 (iki)’sini ve yedek 2 (iki) üyesinin 1(bir)’ini seçmek. 11.2. Yılda en az 2 defa toplanır. 2. Vakıf Kurucular Kurulu uygun gördüğü kişileri Mütevelli Heyet üyeliğine ilave edebilir, mevcut Mütevelli Heyet üyelerinin, üyeliğini Vakıf Üyeliğine veya Onur Kurulu üyeliğine çevirebilir. VAKIF ÜYELİĞİ: MADDE 23: Vakıf üyeliği; toplumun daha geniş bir kesiminin katılımı ile vakfın tüm Hatay halkına mal olmasını sağlamak ve vakfın etkinliğini artırmak maksadıyla ihdas edilmiştir. 23.1. Vakıf üyeliği, vakfın amaçlarını benimseyen, 18 yaşını bitirmiş tüm Hatay’lılara açıktır. 23.2. Vakfa üye olmak isteyenler; bu isteklerini belirtir bir dilekçe ile Vakıf merkezine veya şubelerine başvururlar. Üyelik ile ilgili başvurular Vakıf Yönetim Kurulunca incelenir, uygun görülen kişiler üyeliğe kabul edilir. 23.3. Vakıf üyesinin ölümü, istifası hallerinde üyeliği sona erer. İstifa yazılı olarak verilmelidir. 23.4.Üyenin üyelik hakları başkasına devir olunamaz. Bu konuda yapılacak her türlü akit ve taahhütler geçersizdir. 23.5.Vakfın amaçlarına katkı sağlamadığı değerlendirilen üyelerin üyeliklerine Vakıf Yönetim Kurulunca resen son verilebilir. Yönetim Kurulunun vereceği üyelikten çıkarılma kararına karşı Vakıf Kurucular kuruluna itiraz hakkı vardır. Vakıf Kurucular Kurulunun vereceği karar kesindir. İşbu Vakıf Senedi değişikliği tarihinde aşağıda ismi yazılı kişiler tarafından imzalanmıştır. Ankara, ………… Noterliği : Vakıf Senedi No’su : Vakıf Senedi değişiklik tarihi : İMZALAR Mehmet İhsan AYDEĞER; Arif oğlu 1949 Antakya doğumlu, Mehmet ÖNAL; Abdulla Oğlu 1956 Yayladağı doğumlu, Sedat ŞİMŞEK; Mesut oğlu ,1967 Samandağ doğumlu, Nuri ÇELİK; Hüseyin oğlu 1963 Antakya doğumlu, Hüseyin KEFSİZ; Abdulgani oğlu 1956 Kırıkhan doğumlu.